کنوانسیون سازمان ملل در خصوص ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/6125/کنوانسیون-سازمان-ملل-در-خصوص-ضمانت-نامه-های-مستقل-و-اعتبار-نامه-های-تضمینی/