ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی بین المللی


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/5919/ماهیت-حقوقی-ضمانت-نامه-بانکی-بین-المللی-و-مقایسه-آن-با-نهادهای-سنتی-بین-المللی/